Get Adobe Flash player
חברי הועד המנהל

חברים בועד המנהל נבחרים ע"י מועצת העמותה של בית האבות, המונה כעשרים ואחת חברים.
תפקידי ועד המנהל חשובים ביותר לשמירה על איכות השירות בבית האבות, ותורם לקידומו.

 


חברי הועד המנהל הם:
 

תעודת הוקרה מטעם האגודה הישראלית לגרונטולגיה הוענקה לוועד המנהל עבור פעילותו המבורכת בניהול בית האבות.

לבית האבות אישור מטעם מכון התקנים הישראלי והתקן הבין לאומי
ת"י 2000: 9001 ISO

 

Kon los anyos viene el se'hel  - השכל בא עם השנים

חברים בועד המנהל נבחרים ע"י מועצת העמותה של בית האבות, המונה כעשרים ואחת חברים.
תפקידי ועד המנהל חשובים ביותר לשמירה על איכות השירות בבית האבות, ותורם לקידומו.

 


חברי הועד המנהל הם:
 

תעודת הוקרה מטעם האגודה הישראלית לגרונטולגיה הוענקה לוועד המנהל עבור פעילותו המבורכת בניהול בית האבות.

לבית האבות אישור מטעם מכון התקנים הישראלי והתקן הבין לאומי
ת"י 2000: 9001 ISO

 

Kon los anyos viene el se'hel  - השכל בא עם השנים

חברי ועד הביקורת

מר יצחק הכהן

מר יוסף מונטגיו

מר רפאל שיפורט

מר יצחק הכהן

מר יוסף מונטגיו

מר רפאל שיפורט