Get Adobe Flash player
תוכנית התערבות למניעת נפילות

בס"ד                                                                                                                       28.12.09

תוכנית התערבות למניעת נפילות

הקדמה

מחקרים שונים שנעשו בשנים האחרונות הוכיחו כי התערבות נכונה ומשולבת יכולה להוריד משמעותית את שיעור הנפילות בקרב קשישים. לאור נתונים אלו הוחלט על הפעלת תוכנית משותפת לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק שמטרתה להקטין את אחוז הנפילות בקרב דיירי המוסד התשושים והעצמאים ואת הנזקים הנלווים להן.

מטרה:

הורדת מספר הנפילות השנתי בכ- 30%.

­אמצעים:

תוכנית התערבות מולטידיסיפלינרית אשר רותמת ומרכזת מידע וכוח אדם רלבנטי לצורך מניעת הנפילות בקרב הקשישים.

ניהול והנהגת התוכנית:

ד"ר שוורץ, אחות ראשית- רבקה, מרפאה בעיסוק- עדי, פיזיותרפיסט- מעיין.

צוות מעורב:

הנהלה, רופאים, אחיות, מטפלים, כוח עזר, צוות ריפוי בעיסוק, אחזקה, דיירים.

אוכלוסיית יעד:

דיירי המוסד העומדים בקריטריונים אשר נקבעו ע"י מנהלי התוכנית: נמצאים בסכנה לנפילה, מצב קוגניטיבי המאפשר שתוף פעולה.
 

מרכיבי התכנית:

 • העלאת מודעות הצוות לתופעת הנפילות בגיל המבוגר ולדרכי ההתמודדות עימה.
 • תדרוך צוות המוסד לגבי התכנית ומרכיביה. כל איש צוות יקבל הסבר לגבי תפקידו בקידום התכנית.
 • איתור אוכלוסיית היעד הרלבנטית, ע"י הצוות המנהל את התכנית.
 • העלאת מודעות אוכלוסיית היעד במוסד לתופעת הנפילות בגיל המבוגר. הדיירים יקבלו הסבר לגבי אופי התוכנית וחשיבותה, וכן סדרה של הדרכות לגבי הצעדים שיש לנקוט לשם מניעת נפילות.
 • יערכו ביקורי בית ע"י הפיזיותרפיסט והמרפאה בעיסוק, אשר יאתרו גורמי סיכון בסביבת הבית והמוסד, בתיאום עם צוות האחזקה.
 • מבחני יציבות לדיירים להערכת סכנה לנפילה, אשר יועברו על ידי הפיזיותרפיסט.
 • חלוקת הדיירים לקבוצות פעילות שונות על פי רמת הסיכון לנפילה, על סמך ממצאי המבחנים והמלצת הרופא והאחות.
 • במקביל ישתתפו הדיירים במוסד בקבוצות הפעלה והתעמלות שונות שיועברו ע"י צוות הפיזיותרפיה בסיוע כוחות עזר וצוות הריפוי בעיסוק לשיפור התנועה ושווי המשקל. כמו כן ישתתפו בקבוצות קטנות/ בעבודה פרטנית עם מערכת המציאות המדומה והמכשירים השונים במכון הפיזיותרפיה.
 • מבחני יציבות חוזרים כל 3 חודשים, מעקב וסטטיסטיקה אחר אחוז הנפילות
 • הערכת הממצאים לקביעת הצלחת/כשלון התוכנית

 

פירוט מרכיבי ושלבי התוכנית:

1. איתור וסינון אוכלוסיית היעד:

 • דיירים אשר נפלו בעבר- על פי דוחות אירועים חריגים.
   
 • דיירים אשר נמצאים בסכנה לנפילה על פי המלצת הרופא, בהתייחס ל:

1. תרופות המעלות סכנה לנפילה, כגון: תרופות לשינה, להרגעה, משתנים, תרופות המורידות לחץ דם וכדומה.

2. בעיות יציבות ומחלות רקע: CVA, פרקינסון וכדומה.

 • רמה קוגניטיבית המאפשרת שיתוף פעולה.
 • הסכמת הדייר להשתתפות בתוכנית ושיתוף פעולה מצידו.
   

2. הדרכה:

 • הדרכה לצוות- במסגרת חת"ש, תועבר לצוות המוסד הדרכה שמטרתה העלאת המודעות ומתן מידע לגבי נושא הנפילות, משמעותן והדרכים למניעתן, וכן העלאת מידת שתוף הפעולה של אנשי הצוות השונים לטובת הגברת יעילות ההתערבות. לכל איש צוות יוסבר תפקידו ויוגדר תחום אחריותו במסגרת התוכנית.

   
 • הדרכה לדיירים- הדרכה שמטרתה הגברת המודעות לנושא הנפילות, הסבר על התוכנית ועידוד הדיירים המתאימים לקחת בה חלק פעיל.


3. ביקורי בית- עדי מרפאה בעיסוק ו/אומעיין הפיזיותרפיסט, יבקרו בחדרם של כל

הדיירים משתתפי התוכנית ויתנו המלצות לגבי הצעדים שיש לנקוט על מנת להפחית את גורמי הסיכון לנפילות, הן בסביבת החדר והן בסביבת המוסד: שטיחים, תאורה לקויה, צורך בידיות אחיזה ומשטחים למניעת החלקה במקלחת וכדומה. השינויים וההתאמות יבוצעו בסיוע אנשי האחזקה של המוסד.


4. מבחני שווי משקל- כל דייר יבדק על ידי הפיזיותרפיסט ותבוצע הערכת רמת הסיכון לנפילה באמצעות מבחנים קליניים מקובלים, ועל פיהם:

* חלוקת הדיירים לקבוצות הפעלה על פי רמת תפקודם ומידת הסכנה לנפילה.
* מעקב סטטיסטי אחר שינויים בתפקוד הדייר וברמת שווי המשקל שלו, וכן אחר מידת הסכנה לנפילה עם התקדמות תוכנית ההתערבות.


5. הפעלה קבוצתית/ פרטנית- על פי הקבוצות שחולקו ע"י הנהלת התוכנית.

מטרת הקבוצות- חיזוק ושיפור קואורדינציה, שיפור שווי משקל על ידי תרגול בתנועה,

שיפור תגובות שווי משקל, שיפור טווחי תנועה בתפקוד, שיפור הביטחון העצמי והורדת

הפחד מנפילה, הנאה.

· קבוצות הפעלה כלליות – מורות להתעמלות, מדריכות תעסוקה.

· קבוצות הפעלה לתרגול שווי משקל- פיזיותרפיסט.

· הפעלה פרטנית במכון הפיזיותרפיה.

· הפעלה פרטנית מערכת מציאות מדומה- מדריכות תעסוקה.


6. הערכה- מבחנים להערכת שיווי משקל כגון: Burg balance Test, Time get up & go Testודוח סטטיסטי של מעקב אירועים חריגים.

בכבוד רב

ובתקווה לשיתוף פעולה פורה

 

   מעיין אייזינגר                                                  עדי הס

                       פיזיותרפיסט                                                    מרפאה בעיסוק

 

 

לחזרה לדף למאמרים מקצועיים לחץ כאן

בס"ד                                                                                                                       28.12.09

תוכנית התערבות למניעת נפילות

הקדמה

מחקרים שונים שנעשו בשנים האחרונות הוכיחו כי התערבות נכונה ומשולבת יכולה להוריד משמעותית את שיעור הנפילות בקרב קשישים. לאור נתונים אלו הוחלט על הפעלת תוכנית משותפת לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק שמטרתה להקטין את אחוז הנפילות בקרב דיירי המוסד התשושים והעצמאים ואת הנזקים הנלווים להן.

מטרה:

הורדת מספר הנפילות השנתי בכ- 30%.

­אמצעים:

תוכנית התערבות מולטידיסיפלינרית אשר רותמת ומרכזת מידע וכוח אדם רלבנטי לצורך מניעת הנפילות בקרב הקשישים.

ניהול והנהגת התוכנית:

ד"ר שוורץ, אחות ראשית- רבקה, מרפאה בעיסוק- עדי, פיזיותרפיסט- מעיין.

צוות מעורב:

הנהלה, רופאים, אחיות, מטפלים, כוח עזר, צוות ריפוי בעיסוק, אחזקה, דיירים.

אוכלוסיית יעד:

דיירי המוסד העומדים בקריטריונים אשר נקבעו ע"י מנהלי התוכנית: נמצאים בסכנה לנפילה, מצב קוגניטיבי המאפשר שתוף פעולה.
 

מרכיבי התכנית:

 • העלאת מודעות הצוות לתופעת הנפילות בגיל המבוגר ולדרכי ההתמודדות עימה.
 • תדרוך צוות המוסד לגבי התכנית ומרכיביה. כל איש צוות יקבל הסבר לגבי תפקידו בקידום התכנית.
 • איתור אוכלוסיית היעד הרלבנטית, ע"י הצוות המנהל את התכנית.
 • העלאת מודעות אוכלוסיית היעד במוסד לתופעת הנפילות בגיל המבוגר. הדיירים יקבלו הסבר לגבי אופי התוכנית וחשיבותה, וכן סדרה של הדרכות לגבי הצעדים שיש לנקוט לשם מניעת נפילות.
 • יערכו ביקורי בית ע"י הפיזיותרפיסט והמרפאה בעיסוק, אשר יאתרו גורמי סיכון בסביבת הבית והמוסד, בתיאום עם צוות האחזקה.
 • מבחני יציבות לדיירים להערכת סכנה לנפילה, אשר יועברו על ידי הפיזיותרפיסט.
 • חלוקת הדיירים לקבוצות פעילות שונות על פי רמת הסיכון לנפילה, על סמך ממצאי המבחנים והמלצת הרופא והאחות.
 • במקביל ישתתפו הדיירים במוסד בקבוצות הפעלה והתעמלות שונות שיועברו ע"י צוות הפיזיותרפיה בסיוע כוחות עזר וצוות הריפוי בעיסוק לשיפור התנועה ושווי המשקל. כמו כן ישתתפו בקבוצות קטנות/ בעבודה פרטנית עם מערכת המציאות המדומה והמכשירים השונים במכון הפיזיותרפיה.
 • מבחני יציבות חוזרים כל 3 חודשים, מעקב וסטטיסטיקה אחר אחוז הנפילות
 • הערכת הממצאים לקביעת הצלחת/כשלון התוכנית

 

פירוט מרכיבי ושלבי התוכנית:

1. איתור וסינון אוכלוסיית היעד:

 • דיירים אשר נפלו בעבר- על פי דוחות אירועים חריגים.
   
 • דיירים אשר נמצאים בסכנה לנפילה על פי המלצת הרופא, בהתייחס ל:

1. תרופות המעלות סכנה לנפילה, כגון: תרופות לשינה, להרגעה, משתנים, תרופות המורידות לחץ דם וכדומה.

2. בעיות יציבות ומחלות רקע: CVA, פרקינסון וכדומה.

 • רמה קוגניטיבית המאפשרת שיתוף פעולה.
 • הסכמת הדייר להשתתפות בתוכנית ושיתוף פעולה מצידו.
   

2. הדרכה:

 • הדרכה לצוות- במסגרת חת"ש, תועבר לצוות המוסד הדרכה שמטרתה העלאת המודעות ומתן מידע לגבי נושא הנפילות, משמעותן והדרכים למניעתן, וכן העלאת מידת שתוף הפעולה של אנשי הצוות השונים לטובת הגברת יעילות ההתערבות. לכל איש צוות יוסבר תפקידו ויוגדר תחום אחריותו במסגרת התוכנית.

   
 • הדרכה לדיירים- הדרכה שמטרתה הגברת המודעות לנושא הנפילות, הסבר על התוכנית ועידוד הדיירים המתאימים לקחת בה חלק פעיל.


3. ביקורי בית- עדי מרפאה בעיסוק ו/אומעיין הפיזיותרפיסט, יבקרו בחדרם של כל

הדיירים משתתפי התוכנית ויתנו המלצות לגבי הצעדים שיש לנקוט על מנת להפחית את גורמי הסיכון לנפילות, הן בסביבת החדר והן בסביבת המוסד: שטיחים, תאורה לקויה, צורך בידיות אחיזה ומשטחים למניעת החלקה במקלחת וכדומה. השינויים וההתאמות יבוצעו בסיוע אנשי האחזקה של המוסד.


4. מבחני שווי משקל- כל דייר יבדק על ידי הפיזיותרפיסט ותבוצע הערכת רמת הסיכון לנפילה באמצעות מבחנים קליניים מקובלים, ועל פיהם:

* חלוקת הדיירים לקבוצות הפעלה על פי רמת תפקודם ומידת הסכנה לנפילה.
* מעקב סטטיסטי אחר שינויים בתפקוד הדייר וברמת שווי המשקל שלו, וכן אחר מידת הסכנה לנפילה עם התקדמות תוכנית ההתערבות.


5. הפעלה קבוצתית/ פרטנית- על פי הקבוצות שחולקו ע"י הנהלת התוכנית.

מטרת הקבוצות- חיזוק ושיפור קואורדינציה, שיפור שווי משקל על ידי תרגול בתנועה,

שיפור תגובות שווי משקל, שיפור טווחי תנועה בתפקוד, שיפור הביטחון העצמי והורדת

הפחד מנפילה, הנאה.

· קבוצות הפעלה כלליות – מורות להתעמלות, מדריכות תעסוקה.

· קבוצות הפעלה לתרגול שווי משקל- פיזיותרפיסט.

· הפעלה פרטנית במכון הפיזיותרפיה.

· הפעלה פרטנית מערכת מציאות מדומה- מדריכות תעסוקה.


6. הערכה- מבחנים להערכת שיווי משקל כגון: Burg balance Test, Time get up & go Testודוח סטטיסטי של מעקב אירועים חריגים.

בכבוד רב

ובתקווה לשיתוף פעולה פורה

 

   מעיין אייזינגר                                                  עדי הס

                       פיזיותרפיסט                                                    מרפאה בעיסוק

 

 

לחזרה לדף למאמרים מקצועיים לחץ כאן